اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی

66

اهداف علم سنجی:

سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران

شاخصي براي ارزيابي كيفیت و جايگاه تحقیقات و بهره‌وري علمي در دانشگاه‌

شاخصي براي ارزيابي ميزان موفقیت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشي – پژوهشي خود

شاخصي براي شناسايي وضعيت پيشرفت علمي دانشگاه در حوزه‌هاي موضوعي مختلف

شاخصي براي شناسايي مؤثرترين اعضای هيات علمي و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه هاي مختلف علمی

 رصد نظامهای رتبه بندی داخلی و خارجی